Artikel 1 Toepassingsgebied:

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Artvizual partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliƫnt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Artvizual uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst:

We gebruiken uw persoonlijke informatie om te reageren op uw verzoeken, uw bestellingen te verwerken en u relevante informatie te verstrekken. Navigatie-informatie wordt gebruikt om onze website te verbeteren, trends te analyseren en demografische informatie te verzamelen voor statistische doeleinden.Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Artvizual. De verplichtingen van Artvizual gaan nooit verder dan door Artvizual schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst:

Alle schriftelijke aanbiedingen van Artvizual zijn vrijblijvend en geldig gedurende 28 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliƫnt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Artvizual gerechtigd het aanbod te wijzigen.

Het aanbod is gebaseerd op de door cliƫnt verstrekte informatie, waarbij Artvizual mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan. Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliƫnt en Artvizual de aanvaarding van het aanbod, ofwel de opdrachtbevestiging, beiden schriftelijk ondertekend hebben.

Artikel 4 Medewerking door cliƫnt:

Cliƫnt zal Artvizual steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

Cliƫnt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Artvizual verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliƫnt zijn genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliƫnt verstrekte informatie niet voldoet aan het bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliƫnt en is Artvizual bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 5 Uitvoering:

Artvizual neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

Artvizual zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliƫnt, mits dit naar oordeel van Artvizual bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Artvizual het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk:

Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Artvizual in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend. Deze extra werkzaamheden zullen door cliƫnt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Artvizual.

Client aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beĆÆnvloed. Indien naar het oordeel van Artvizual een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliĆ«nt te voldoen, is Artvizual bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Honorarium:

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, reis- en verblijfkosten of een vast honorarium overeenkomen.

Artikel 8 Prijs en betaling:

Betaling door cliƫnt dient te geschieden contant of per pin-automaat tijdens werkzaamheden. Betalingstermijnen van 14 dagen na factuurdatum enkel in overleg en/of bij 1e termijn facturen zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Artvizual aan te wijzen bankrekening.

Cliƫnt dient 10 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Reservering van plaatsingsdatum wordt definitief na betaling 1e termijn.

Indien cliƫnt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Artvizual is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliƫnt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

Heeft cliƫnt bezwaar tegen een factuur van Artvizual dan geeft cliƫnt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliƫnt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliƫnt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliƫnt geacht de factuur te hebben aanvaard.

Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen:

Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliƫnt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van - of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Artvizual schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Artvizual ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Termijnen:

Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Artvizual opgeschort. In dat geval is Artvizual verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Artvizual zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Artvizual kan worden gevergd.

Artikel 10 Overmacht:

Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Artvizual opgeschort. In dat geval is Artvizual verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Artvizual zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Artvizual kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transport storingen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Artvizual bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Artvizual gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliƫnt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.Artikel 10

Artikel 11 Aansprakelijkheid:

Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Artvizual beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

De totale aansprakelijkheid van Artvizual wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

De aansprakelijkheid van Artvizual wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliƫnt Artvizual onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Artvizual ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

Artvizual is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliƫnt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Artvizual, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

Buiten de in artikel 11 genoemde aansprakelijkheid rust op Artvizual geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliƫnt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Artvizual niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 12 Annulering order:

Artvizual behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Artvizual kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Artvizual de annulering schriftelijk aan de cliƫnt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beƫindiging:

Tussentijdse beƫindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Geschillen:

Alle geschillen tussen Artvizual en cliƫnt die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliƫnt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliƫnt.

Artikel 15 Garantie:

Artvizual garandeert de eventuele gebreken in het werk die binnen 12 maanden na de oplevering aan de dag treden kosteloos worden verholpen.

Tevens garandeert Artvizual gedurende een termijn van 2 jaar na oplevering tijdens kantooruren en dat de specificaties ten aanzien van de capaciteit en temperaturen, zoals vermeld in het aanbod worden gehaald

De garantie zoals in artikel 14 beschreven vervalt indien:

  • Gebreken aan de installatie niet binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan Artvizual zijn gemeld

  • Gebreken zijn veroorzaakt door fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de cliĆ«nt die opdracht heeft gegeven, zijn rechtsopvolger dan wel door van buiten komende oorzaken

  • Het gebrek geen gevolg is van het werk

  • Gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van Artvizual aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel door de consument zelf

  • Gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud nodig behoeft

  • De garantieregeling zoals verwoord is niet van toepassing te aanzien van het ontstoppen van een afvoer

  • De cliĆ«nt niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan

Artikel 16 Slotbepaling:

Artvizual is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

Cliƫnt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Artvizual.

leveringsvoorwaarden